സ്വാഗതം

സ്വാഗതം. അമ്മ മറിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാന പ്രദമായ ലേഖനങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം പൊതുവായതും, കത്തോലിക്കാ വാർത്തകൾ, കഥകൾ, കവിതകൾ മറ്റു സാഹിത്യ കൃതികൾ, സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.