SUPERMARKET

651-629-8654

Supermarket Carrefour Express. 18 marca 2009 r. wspólnie z Carrefour Polska otworzyliœmy w Osjakowie przy stacji BP supermarket „Carrefour Express”

wiêcej...

RESTAURACJA

Restauracja

Zapraszamy do nowoczesnego wnêtrza naszej restauracji. Tutaj w spokoju i przy sympatycznej obs³udze mo¿na mi³o odpocz¹æ podczas podró¿y.

wiêcej...

STACJA BP

Stacja BP

Partnerska Stacja Paliw BP usytuowana jest przy drodze krajowej nr 8 Warszawa – Wroc³aw w miejscowoœci Osjaków. Oferuje wszystkie rodzaje paliw.

wiêcej...

oferta • dla firm

Supermarket Carrefour Express. 18 marca 2009 r. wspólnie z Carrefour Polska otworzyliœmy w Osjakowie przy stacji BP supermarket „Carrefour Express”

716-671-2323

702-610-9811

Zapewniamy ca³odobow¹ szybk¹ i mi³¹ obs³ugê w nowoczesnym klimatyzowanym lokalu. Posiadamy 80 miejsc konsumpcyjnych.

wiêcej...

oferta • TIR

Specjalnie dla kierowców samochodów ciê¿arowych i autobusów udostêpniliœmy dwa odrêbne stanowiska, które umo¿liwi¹ sprawne tankowanie paliw najwy¿szej jakoœci.

wiêcej...